atq

列出当前用户的at任务列表

补充说明

atq命令 显示系统中待执行的任务列表,也就是列出当前用户的at任务列表。

语法

1atq [-V] [-q 队列] [-v]

选项

1-V:显示版本号;
2-q:查询指定队列的任务。

实例

1at now + 10 minutes
2at> echo 1111
3at> <eot>
4job 3 at Fri Apr 26 12:56:00 2013
5
6atq
73       Fri Apr 26 12:56:00 2013 a root

来源:https://github.com/jaywcjlove/linux-command

相关文章:

翻译: