atq

列出當前用戶的at任務列表

補充說明

atq命令 顯示系統中待執行的任務列表,也就是列出當前用戶的at任務列表。

語法

1atq [-V] [-q 隊列] [-v]

選項

1-V:顯示版本號;
2-q:查詢指定隊列的任務。

實例

1at now + 10 minutes
2at> echo 1111
3at> <eot>
4job 3 at Fri Apr 26 12:56:00 2013
5
6atq
73       Fri Apr 26 12:56:00 2013 a root

來源:https://github.com/jaywcjlove/linux-command

最後修改於: Wednesday, January 31, 2024

相關文章:

翻譯: